خواب

         

                     خواب دیدم مادر بزرگ را  که خودش را توی آب رود خونه انداخته بود و  من تو بغل گرفتمش  ... حرف نمی زد  ، نگاهم  هم نمی کرد  به گوشه ای زل زده بود  و من اصلاً نمی خواستم به این  فکر کنم که اون سالهاست که مرده   ...

    من به اون و مهربونیش محتاج بودم  ... به این که بعد این همه سال گرمای تنش را حس  کنم

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 حتی اگه توی خواب و برای چند دقیقه ...

/ 0 نظر / 5 بازدید