زندگی را دوست دارم اما از زنده ها میترسم

 مرده ها  را دوست دارم اما از مرگ میترسم 

و بعضی کلمه ها بیشتر از بعضی دیگه به دلم می نشیند

                                                           مثل کلمه بانو..

/ 1 نظر / 6 بازدید
پندار

پس حقیر از این به بعد علیا مخدره رو یاسمن بانو خطاب مینماید. باشد؟ [چشمک]