خبر میدهند

خبر میدهندکه کسی میاد

دلخوش میکنی به آمدنش

خنده میاد تا بر لبانت بنشیند

خبر دهنده ای می رسد از راه

بانگ میزند چه نشسته ای

که آشنای از میان جمع رفت 

 میمانی میان برزخ اشک و خنده ...

 

/ 0 نظر / 6 بازدید