سحر روز سوم  ،  آغاز سفر

                                         زندگی هر چند کوتاه خواهد گذشت  بی آنکه کسی باشد و کسی باشی..

/ 1 نظر / 5 بازدید