نوشته ای برای ؛خودم؛ نه خودم

برای بودنم به دنبال بهانه ای بودن  چه سخت شده ...

 آرزو ها ته کشيده و رمقی نمانده ...

 و تو بعد از سالها آمدی به خيال خودت شرايط فرق کرده ولی  خودتو چی ؟ تو فرق نکردی حتی کمی هم بزرگ نشدی !!!!!!!!!!

 من تشنه کمی آرامش کمی آسايش و راحتی برای تتمه عمرم ولی نمی خواهم آن را از ديگری گدايی کنم و تو اين را نفهميدی !  

/ 3 نظر / 2 بازدید
ilya

تو خودت بهانه ي بودنی ياسمين جان...

شازده کوچولو

بهانه های کم شده..... چرا دنبال بهانه ای؟ مثل اينه که پول کافی برای خريد خونه داشته باشي، اما دنبال خونه اجاره ای بگردی.... خب زندگی کن، بی بهانه!