سحر روز سوم  ،  آغاز سفر                                          زندگی هر چند کوتاه خواهد گذشت  بی آنکه کسی باشد و کسی باشی..
/ 1 نظر / 25 بازدید

ای دریغا

                                        شراب کهنه و یاد یار                                                                 میسر نمیشود مرا  
/ 0 نظر / 21 بازدید
اول شب افکار لجام  گسیخته ، آخر شب عربده های مستانه رهگذران زیر پنجره                                               و صبح آواز مرغهای دریایی                                                           حرام میشودخواب بر چشمانم که ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 18 بازدید
شهریور 90
1 پست
اسفند 89
3 پست
بهمن 89
1 پست
آذر 89
2 پست
آبان 88
1 پست
اسفند 87
5 پست
بهمن 87
4 پست
دی 87
3 پست
آذر 87
3 پست
آبان 87
5 پست
مهر 87
10 پست
شهریور 87
27 پست
مرداد 87
17 پست
تیر 87
26 پست
اسفند 86
1 پست
بهمن 86
3 پست
دی 86
2 پست
آذر 86
3 پست
اسفند 85
1 پست
دی 85
2 پست
آذر 84
1 پست
شهریور 84
3 پست
مرداد 84
3 پست
تیر 84
1 پست
خرداد 84
7 پست
اسفند 83
8 پست
بهمن 83
3 پست
دی 83
15 پست
آذر 83
4 پست
آبان 83
1 پست
مهر 83
29 پست
شهریور 83
7 پست
زندگی
9 پست
دلتنگی
8 پست
والنتاین
1 پست
بارون
4 پست
اشک
3 پست
وداع
1 پست
ایستگاه
1 پست